Bỏ qua sự quay lại của các sự kiện thực tế đang dần tăng cao trở lại như thời điểm trước dịch Covid, chỉ có ít hơn ⅕ chuyên gia trong ngành sự kiện dự kiến thể loại Hybrid event - Sự kiện tổng hợp (sự kết hợp giữa Sự kiện thực tế ảo - Virtual Event và Sự kiện trực tiếp - In-person Event) và Digital event - Sự kiện kỹ thuật số sẽ giảm độ thông dụng vào những năm tới.